Selskabets historie

Dansk Forsorgsselskab er et privat selskab, der er stiftet 9. januar 1951.

Selskabet viderefører den virksomhed, som lokale fængselsselskaber, foreningen Fængselshjælpen m.fl. havde varetaget gennem mere end hundrede år.

Selskabet varetog indtil 1973 hele den frie kriminalforsorg, herunder navnlig tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte, men ved lov af 28. februar 1973 blev denne del af virksomheden overtaget af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen fra 1. april 1973.

Dansk Forsorgsselskab har fortsat til formål at virke for forsorgen for personer, der er kommet i konflikt med straffeloven.

Til opfyldelse af dette formål udøver selskabet dets hjælpevirksomhed med ydelse af økonomisk hjælp, herunder også hjælp til straffedes familier, dels anden virksomhed, til at hjælpe lovovertrædere til et kriminalitetsfrit liv.

Erfaringerne har vist, at der stadig er behov for den hjælp, der kan ydes fra privat side, bl.a. fordi hurtig hjælp er dobbelt hjælp.

Selskabet er medlem af "International Prisoners Aid Association" og "Conférence Permanente Européene de la Probation".

Selskabets grundlæggende retningslinier for ydelse af kontant hjælp til kriminalforsorgens klienter er fortsat at sociale ydelser til borgere i Danmark skal dækkes af de sociale myndigheder, eventuelt suppleret af et mindre beløb fra den statslige kriminalforsorg. Der eksisterer dog et behov for økonimisk hjælp, som det offentlige af den ene eller grund ikke kan yde, fortrinsvis i sager om støtte til erhvervelse, bevarelse og forbedring af bolig, uddannelse og arbejde .

Selskabets økonomiske grundlag

I overensstemmelse med de forhandlinger, der fandt sted i forbindelse med statens overtagelse af tilsynsvirksomheden m.v. i 1973 fik selskabet overladt legatkapital på ca.1 million kroner til fortsat bestyrelse, hovedsagelig midler som selskabet i 1951 havde overtaget efter de tidligere fængselsselskaber og Fængselshjælpen.

Justitsministeriet har senere overdraget selskab bestyrelsen af forskellige fonde og legater, som hidtil havde været bestyret af ministeriet. Den samledekapital i disse fonde og legater er på omkring 400.000 kroner.

Selskabets egenkapital udgjorde i 2008 ca. 5 millioner kroner.