Vedtægter

Vedtægter for Dansk Forsorgsselskab

Fortunstræde 1, 1065 København K

1.

Selskabet, hvis navn er "Dansk Forsorgsselskab", og hvis hjemsted er København, har til formål ved hjælp af midler, der stilles til rådighed fra privat eller offentlig side, dels at virke for forebyggelse af ny kriminalitet for personer, der har været i konflikt med straffeloven, dels om fornødent at yde bidrag til de generelle bestræbelser for forebyggelse af kriminalitet.

Derfor udøver selskabet:

  1. økonomisk hjælpevirksomhed, herunder om fornødent også hjælp til sådanne personers familie i tilfælde, hvor hjælp ikke kan fremskaffes på anden måde, og
  2. anden virksomhed, der kan fremme ovennævnte formål.

Det årlige overskud med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af "Dansk Forsorgsselskabs" formue, uddeles i overensstemmelse med de nævnte formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af "Dansk Forsorgsselskabs" formål.

Dansk Forsorgsselskab" er en fortsættende fond. Grundkapitalen andrager 4.800.000 kr. . Dansk Forsorgsselskab har videreført den hjælpevirksomhed, der har været udøvet ad "De Danske Fængselsselskabers Fællesbestyrelse" "Fængselshjælpen og Fængselsselskabernes Samvirke (Dansk Værne- og Tilsynsselskab)" og de dertil tilsluttede foreninger og selskaber, herunder "Kredsen tilbage til Samfundet". Endvidere er Dansk Forsorgsselskab sammenlagt med følgende fonde / legater med følgende kapital på sammenlægningstidspunktet: Etatsråd J. Ankerstjerne 13.743,26 kr., G.A. Hagemann & Hustru 39.987,98 kr., Frk. Anne Heggum 5.936,92 kr., Gustav A. Hultberg & Hustru 15.888,00 kr., Chr. Jensens mindelegat 11.625,00 kr., Frk. Sophie og Laura Langeland 7.762,07 kr., Fru Johanne Munch 101.669,69 kr., Enkefru Elise Wessel 27.080,84 kr., Adolf G.W. Küster 25.638,75 kr., Anton Peter H. Birch 25.716,19 kr., Frk. Laura Lorentzen 67.572,79 kr., Günthers legat 1.151,82 kr., Legat til minde om 10. juli 14.475,03 kr., Axel Wehr & Hustru 32.692,04 kr., Jens Ylfbeck & Hustru 70.914,05 kr., Fangearbejdervirksomheden Slagelse 5.621,31 kr., Fangevirksomheden i Esbjerg 4.397,54 kr., Fangevirksomheden i Aarhus 12.584,79 kr., Fangevirksomheden i Roskilde 21.567,96 kr., Fangevirksomheden i København 447.684,77 kr., M.C. Bjerre & Hustru 19.436,66 kr., Kommadørinde Gerner 18.019,50 kr., Vejermester Thomsen 83.659,25 kr., Hans Chr. Hansen & Hustru 519.517,59 kr., Moltkes Legat 9.724,42 kr.

2.

Medlem af selskabet er enhver person og organisation, der årligt yder et af repræsentantskabet fastsat kontingent.

3.

Selskabets organer er repræsentantskabet og bestyrelsen.

4.

Repræsentantskabet består af indtil 36 medlemmer. Repræsentantskabet sammensættes således, at mindst 6 og højst 12 medlemmer udpeges af organisationer med tilknytning til retsvæsenet, socialvæsenet og arbejdsmarkedet. Private personer kan vælges som repræsentanter.

Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvilke organisationer, der skal anmodes om at udpege en repræsentant.

Det repræsentantskab, der er i funktion ved vedtagelsen af nærværende vedtægter, træffer beslutning om sammensætning af det nye repræsentantskab med ovennævnte regler.

5.

Repræsentantskabet vælger på det årlige ordinære møde af sin midte en formand, som tillige er formand for bestyrelsen.

6.

Repræsentantskabet afholder møde én gang årligt inden udgangen af maj måned. Ekstraordinært møde afholdes, når en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer forlanger det, eller bestyrelsen anser det for påkrævet. Begæring om afholdelse af et ekstraordinært møde skal indeholde oplysning om, hvilke emne der ønskes forhandlet på mødet. Til møderne sker indkaldelse med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, der senest 8 dage inden mødets afholdelse skal have adgang til at indgive forslag til behandling.

Medlemmerne af repræsentantskabet kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af at stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.

Til forandring i eller tillæg til vedtægterne, såvel som beslutning om opløsning af selskabet, kræves dog 3/4 af de afgivne stemmer.

7.

Repræsentantskabet træffer beslutning om beretning, regnskab, budget, vedtægtsændringer og selskabets opløsning og behandler i øvrigt de sager, som bestyrelsen forelægger.

8.

Foruden formanden vælger repræsentantskabet på sit årlige ordinære møde 1-2 af bestyrelsens 4-6 medlemmer. Medlemmerne er valgt for en treårig periode. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, en kasserer og en sekretær. I tilfælde af ledighed kan bestyrelsen indtil næste repræsentantskabsmøde supplere sig selv.

9.

Bestyrelsen afholder møder i det omfang der er behov og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af at stemmerne står lige gør formandens stemme udslaget.

10.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe de fornødne foranstaltningen til gennemførelse af de i § 1 nævnte formål og er tillige ansvarlig for budget og regnskab. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at ansætte og afskedige det fornødne personale.

11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet for 1 år ad gangen valgt revisor.

12.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller i dennes forfald med 2 andre medlemmer. Bestyrelsen kan med meddele kollektiv prokura.

13.

I tilfælde af selskabets opløsning, hvilket kun kan besluttes, efter at det i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet udtrykkeligt er tilkendegivet, at spørgsmålet vil blive forelagt til afgørelse, skal repræsentantskabet træffe afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med selskabets formue.

(Vedtaget på selskabets medlemsmøde den 22. oktober 1973, med senere ændringer senest på repræsentantskabsmøde den 29. maj 2017).